MØTER / REFERAT 2015


ROTARY MØTE 15. DESEMBER

Fritz Johnsen fortalte om spesifikke tilstander (eksempelvis dyskalkuli, dysleksi, AD/HD osv.) Ei faglig utfordring.Dato:

15. desember 2015

Møteleder:

 

Referent:

Presidenten

Gjester:

    ___

Oppmøte:

  12

Foredragsholder:

Fritz Johnsen

Ord for dagen:

4-spørsmålsprøven ble lest av presidenten

Fødselsdager:

   ___

Besøk i andre klubber:

 

   ___

Dagens 3 minutt:

Svein Roar Jacobsen presenterte hovedforelesers faglige dedikasjon og studiebakgrunn

Loddvinner:

 Utsatt til over jul

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

FJ tok utgangspunkt i Gjessings undersøkelse fra 70-tallet om effekten av spesialundervisning, og at dette fanget hans interesse. Man trodde tidligere at alle med en bestemt diagnose, krevde i stor grad samme tiltak. Vi snakker da om en symptomfokusert tilnærming. Men man bygge på årsak til problemet når hjelp skal gis. Før var det en oppskrift for dyskalkuli (event dysleksi)

Med eksemplifisering av 4 barn/ungdommer med samme regneprofil ( problem), viste han at utfra deres læreforutsetninger var det helt forskjellige tiltak som måtte settes inn. Kartlegging må skje etter detaljert testing. Han omtalte fagpersoner som har utvikla gode tester og hva slags strategier han har anvendt for å teste elever med spesielle vansker. Dette forutsetter teoretisk oppdatering, utredningskompetanse og kognitiv reorganisering.

Andre saker:

          ___

         Oppstart i 2016 5. januar 

Avsluttning:

Presidenten takket for frammøtet og ønsket alle god jul!

ROTARYMØTE 1. DESEMBER
Referat fra julemøtet tirsdag den 01.12.2015

Til stede:
Kallskapellan Anton Punsvik, kveldens foredragsholder
Utvekslingsstudent Caroline Helen Bartz
Oddbjørg Birkelid
Britt Christiansen
Oddbjørg Markussen
Aslaug Sølsnes
Varna Hanssen
Svanhild Nordahl
Sture Helland Pedersen

I alt 10 rotarianere møtte.

President Terje Solvoll ønsket velkommen til julemøtet, spesielt til foredragsholder og gjester.

Ord for dagen v/ presidenten

I treminutter tok Rolf M. Johnsen  for seg temaet: Tilbakeblikk på et stort eventyr.

Anton Punsvik holdet et interessant foredrag om besøk i ferm kirker i Helsingfors sommeren 2015 .
Han tok for seg bilder, utsmykking og symbolforklaringer.
Han knyttet videre inn utsagnet om at det å oppdage Lyset, det å bli ført videre av Lyset, det å stoppe opp for så å gå videre, er kjernepunktene i kristendommen.
Han minte oss om Jesu ord: Jeg er verdens Lys.

Utvekslingsstudent Caroline Bartz hold et kort foredrag om emnet: En typisk jul i Minnesota der hun bl.a. påpekte at selve julefeiringen i USA er 1. juledag.
Hun krydret sitt foredrag med flotte julebilder fra Minnesota.

Presidenten takket for møtet og ønsket alle velkommen til et julemåltid ute i Kulturkaféen.

Julemøtet ble avrundet rundt et hyggelig julemåltid.

ROTARY MØTE 24. NOVEMBER

Henrik Edvardsen holdt foredrag om "Forvandling av Kiruna sentrum", basert på reisen til Kiruna 16. april 2015 og INTER-CITY møtet med Kiruna Rotaryklubb.Dato:

24. november 2015

Møteleder:

Presidenten (T. Solvoll)

Referent:

Fritz Johnsen

Gjester:

Vår utv.student, samt Alice Heil og Per S. Helland Pedersen

Oppmøte:

12

Foredragsholder:

Henrik Edvardsen

Ord for dagen:

Presidenten: Kong Olav har uttalt at «Utrolige ting kan skje hvis begeistring kan bli brukt som drivkraft».

Fødselsdager:

 

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

Fritz Johnsen: Frivillighet ved Lamarktunet.

Loddvinner:

Henrik Edvardsen

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Henrik Edvardsen: «Forvandling av Kiruna sentrum». Etter et intercitymøte med Kiruna Rotaryklubb den 16. april.

Det er besluttet å flytte sentrum i byen 3 km mot øst på grunn av malmuttak under eksisterende sentrum. Det ble besluttet flytting i 2007 og utviklingsplanen for nytt sentrum ble vedtatt i 2014. LKAB vil finansiere flyttingen med 12 milliarder svenske kroner. LKAB og byen er vevd sammen til en enhet. LKAB ble stiftet i 1890 og har i dag en omsetning på over 20 milliarder skr. Helt til for få år siden hadde bolaget ca 4000 ansatte. I 1899 fikk byen jernbaneforbindelse internt i Sverige, og til Narvik i 1902. Bolaget har også eksporthavn i Luleå ved isfri årstid.

Malmberget og Gallivare står i samme situasjon som Kiruna, og lignende flytting er under planlegging.

Andre saker:

Presidenten opplyste at opptak av nye medlemmer er utsatt til første møte etter nyttår.

Hans Furfjord orienterte kort opp fadder situasjonen og delte ut opptaks dokumenter til aktuelle faddere.

Avsluttning:

 


ROTARY MØTE 17. NOVEMBER

Eirik Nikolaisen presenterer Sparebank 1 Nord-Norge og mulighetenes landsdel.

 


Dato:

Rotarymøte 17.11.2015

Møteleder:

President Terje Solvoll

Referent:

Kjell Jensen

Gjester:

1 gjest + utvekslings student  Carolin

Oppmøte:

15 stk. + 2 gjester

Foredragsholder:

Eirik Nikolaisen

Ord for dagen:

Begynn med å gjøre det som er nødvendig, deretter det som er mulig, og plutselig greier du det umulige.

                                                       Frans Av Assis

Fødselsdager:

Knut Olav 2 nov. 44 år/ Sture 15.nov 73 år

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

Kjell Jensen: Hva har Rotary betyd for meg?

Loddvinner:

Henrik Edvardsen

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Ved banksjef Eirik Nikolaisen:

Sparebank Nord Norge og mulighetens landsdel.

Visjon for banken`` først Nord Norge``

Orientering om sparebankgruppen 1. organisering av bankene der finans Vesterålen er nest størst, bare Tromsø er større.

Sjømat næringen er stor i Vesterålen omsetter for 10,6 milliard. For året og den kan 10 doble seg i løpet av en 30 års periode. Sjømat næringen vil kanskje være like stor som olja er for Norge i dag i 2050.

Reiselivet har også mulighet, men savner en større aktør i region.

Avsluttet med at vi bor i mulighetens landsdel.   

Andre saker:

Julebord 1. Desember. orientering fra Rolf.

Presidenten fikk i oppdrag å sende invitasjon til enkene av Rotary medlemmer. 

Avsluttning:

Presidenten ønsket alle vel hjem og velkommen til møte 24 nov. 2015

ROTARY MØTE 10. NOVEMBER

Willy Vestå presenterte hva som skjer og planlegges innen Vesterålen Turlag.Dato:

10. november 2015

Møteleder:

President Terje Solvoll

Referent:

Bengt Jaegtnes

Gjester:

Vår utvekslingsstudent Caroline Grace Bartz fra USA

Oppmøte:

15 rotarianere

Foredragsholder:

Willy Vestå, Vesterålen Turlag

Ord for dagen:

 

Fødselsdager:

 

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

Bengt Jaegtnes orienterte om innvandring til Norge.

Loddvinner:

Kjell Jensen

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Willy Vestå (Vesterålen Turlag) holdt foredrag om hva som skjer og planlegges innen denne ekspansive og produktive forening.

Vesterålen Turlag ble stiftet i 1988 og arrangerer årlig mer enn hundre turer på øyene i Vesterålen: Andøya, Hadseløya, Langøya, Skogsøya, Tindsøya, Dyrøya og deler av Austvågøya og Hinnøya.

For 1 måned siden kom den nye og oppdaterte turboken ”På tur i Vesterålen og Lødingen”, som har 50 sider mer en den forrige.

Vesterålen Turlag har mange hundre forskjellige turer på sitt repertoar. Turene kan kombineres med opplevelser som juksafiske, hvalsafari, båtturer, museumsbesøk, eller besøk hos de mange kunstnere og kunsthåndverkere.

Vesterålen Turlag arrangerer turer av vidt forskjellig vanskelighetsgrad, fra de letteste turer for småbarn, til de mest strabasiøse fjellturer. Men felles for turene er at kosen og trivselen står i høysetet, framfor prestasjonsjag og tidspress.

Turene blir kunngjort i lokale media, på Facebook og på turlagets heimeside www.dnt.no/vesteralen. De fleste turlagsturene avvikles uten at det kreves noen avgift. Vesterålen eier fire hytteanlegg, og er i ferd med å overta det femte.

I disse dager har også den populære ”Vesterålskalendern” blitt publisert.

Andre saker:

Rolf M. Johnsen orienterte kort om julemiddag. Mail sendes ut til medlemmene med mer info.

Kjell Jensen presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre for 2016/2017.

Valgkomiteen har bestått av;

·      Kjell Jensen, formann

·      Svein Roar Jacobsen

·      Knut Olav Nordmeland

Forslag til styre for Rotaryåret 2016/2017

·      Bengt Jaegtnes, president

·      Rolf M. Johnsen, innkommende president

·      Knut Olav Nordmeland, sekretær

·      Finn Moe, kasserer

·      Bjørg Kari Jensen, 1. Styremedlem

·      Jan Frostestad, 2. Styremedlem

·      Karl Glad Nordahl, 3. Styremedlem

Vara for styremedlemmene

·      Kåre Bjørn Kongsnes

·      Per Bjørnar Moe

Revisor

·      Steinar Henriksen

Avsluttning:

Presidentet takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

ROTARY MØTE 3. NOVEMBER

Vår distriktsguvernør Jan Moslet deler sine tanker for sitt kommende år som guvernør
.


Dato:

031115

Møteleder:

Terje

Referent:

Bjørg Kari

Gjester:

Guvernør og utviklingsstudent Carolin

Oppmøte:

 

Foredragsholder:

Guvernør

Ord for dagen:

 

Fødselsdager:

 

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

Bjørg Kari fortalte om nordnes gård.

Loddvinner:

Bjørg Kari

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Guvernørbesøk, han fortalte om seg selv, hadde vært med i Rotary siden 97. Han har hatt forskjellige oppgaver i Rotary, bla. President i to omganger 08-09 og 13-14. Distrikts sekretær, disconettredaktør.

Den nye RI presidentens ”logo” for året er Be a gift to the world.

Polio er nesten uitryddet, men vi må fortsatt bekjempe dette.

Nye epostadresser-klubbnavn@rotary.no

Hjemmeside sortland@rotary.no

Guvernøren oppfordret til å sjekke mail listen, mange feil. Vi burde sende listen rundt bordet for å sjekke den.

Vi måtte ha fokus på nye medlemmer og å beholde disse.

Vi kan søke om midler til prosjekter, info om dette på distriktets hjemmeside. Men for å få midler må en fra klubben ha deltatt på TRF.

Georgia stipendet 18-24år søknadsfrist 1 okt året før.

Det var ett godt møte med mye info.

Andre saker:

 

Avsluttning:

Terje ønsket oss vel hjem. Og oppfordret til oppmøte møte tirsdag 091115.
ROTARY MØTE 27. OKTOBER

Rådmann Rolf M. Lossius presenterer og oppdaterer oss hva som skjer og planlegges i Sortland kommune.Dato:

27. oktober 2015

Møteleder:

President Terje Solvoll

Referent:

Svein Roar Jacobsen

Gjester:

Tom Steiro, Karstein Lunde, Arne Vassbotn

Oppmøte:

15 (inkl gjester)

Foredragsholder:

Rådmann Rolf M. Lossius

Ord for dagen:

Karl orienterte om at kaffetrakter nå fungerer

Han fortolket også Sture ( dagens navnedag): «Å være i strid»

Fødselsdager:

 

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

Svein Roar Jacobsen orienterte om Palmyra i Syria

Loddvinner:

Kjell Jensen (K 07)

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Rådmann Rolf Lossius orienterte om forutsetninger i foreslått statsbudsjett for Sortland kommune ( tidligere lagt fram i formannskap og KS-møte i Bodø).

Dagens kostnader ble først lagt fram:                                           29% til pleie og omsorg (lavere enn sammenlignbare kommuner) 26% til grunnskole og 14% til barnehage.                                          I beregningsgrunnlag for drift av S: 7 millioner mindre for 2016 enn for 2015.

Beregningsendring for demografiske grupper gjennomgått, samt godtgjørelse for enslige forsørgere til barn 0-15, samt utviklingshemmede over 16 og vertskommunetilskuddet (PU)

I frie inntekter får Sortland en økning på 17,3 millioner, men en del tall beregnes inn i ramma ( bla helse/skolehelsetjeneste, privatskoleuttrekk (42 elever) og besparelse vedr skattekreverfunksjon)

Eiendomskatt 2016 er vedtatt på 5,4%

Kommunens gjeld + kommunalgaranti er på ca 1 milliard

Frie disp.fond er på 42 mill. og rentereguleringsfond 19,7 mill.

Det er press på boligpriser i Sortland med prisøkning frå 2005-2014 på 82,1% ( tilsv Nordland er 59,6%)

 

Andre saker:

Rolf M. Johnsen orienterte kort om julemøte

Avsluttning:

 
ROTARY MØTE 20. OKTOBER

Tone Toften fortalte om «Kulturfabrikken –en møteplass for alle».Dato:

20. oktober 2015

Møteleder:

President Terje Solvoll

Referent:

Steinar Henriksen

Gjester:

Utv.student Caroline

Oppmøte:

12

Foredragsholder:

Tone Toften

Ord for dagen:

Det kan koste mye å bry seg – det kan koste mere å la være

Fødselsdager:

 

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

Steinar Henriksen: Innsamlingsaksjonen for Regnskogfondet, hans opplevelse

Loddvinner:

Per Bjørnar Moe

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

«Kulturfabrikken –en møteplass for alle» Tone Toften foredro om starten, ideen om et kulturhus som kunne romme «alle» kulturfunksjonene, om utfordringene med motstand, men god forankring likevel. Kulturfabrikken fremstår i dag som en møteplass for mange.

 

 

 

 

Andre saker:

Presidenten og Trond Arthur orienterte om Polio-markeringen den 23. oktober. Det kommer avisoppslag i Bladet Vesterålen. Fredag 23. oktober vil klubben være på plass i Storsenteret og i Skipsgården. Klubben vil orientere om Polio Pluss og End Polio Now, dele ut informasjonsblad om vårt arbeid, samt snakke litt om Rotary generelt.

 

 

Avsluttning:

Presidenten takket av og ønsket alle vel hjem!
ROTARY MØTE 13. OKTOBER

Klubb saker, 3-minutt fra Hans E. Furfjord og evaluering av åpne møter.


Dato:

13.10.15

Møteleder:

Terje Solvoll

Referent:

Hans E. Furfjord

Gjester:

Ingen

Oppmøte:

12

Foredragsholder:

Klubb saker og evaluering av åpne møter

Ord for dagen:

-

Fødselsdager:

-

Besøk i andre klubber:

-

 

Dagens 3 minutt:

Hans E. Furfjord

Loddvinner:

-

Hovedprogram:

Åpen debatt om utformingen av åpne møter.

Andre saker:

 

Avsluttning:

Presidenten takket for møtet, og ønsker alle vel hjem.


ÅPENT MØTE 6. OKTOBER

STOR INTERESSE FOR STEVE OLSEN OG KYSTVAKTEN PÅ ROTARYS ANDRE ÅPENT MØTEDato:

6.10.15

Møteleder:

Bengt Jaegtnes

Referent:

Bengt Jaegtnes

Gjester:

Ingen

Oppmøte:

31 medlemmer og gjester

Foredragsholder:

Steve Olsen, Kystvakten

Ord for dagen:

-

Fødselsdager:

-

Besøk i andre klubber:

-

 

Dagens 3 minutt:

Grete Ellingsen om havrett/internasjonal rett

Loddvinner:

-

Hovedprogram:

Steve Olsen forteller om Kystvakten og hva som skjer i prosessen med fagmilitært råd.

Fakta om Kystvakten (fra Steve Olsen)

SKYS ble bygget i perioden 1981-82, og offisielt åpnet av HM Kong Olav 5. september 1984. Det er gjennomført èn utbygning med nytt undervisningsbygg, kontor & lager 1995-96. Det er i dag underdekning på kontor og lager som konsekvens av samling KV-ledelse til Sortland 2012 (KV HQ).

·      Egen leieavtale med Sortland havn i forhold til kontor og lager. Beliggenhet ca 200 meter fra SKYS.

 Bygningsmassen kan generelt beskrives som god. Nødvendig vedlikehold er tatt etter hvert som det har dukket opp. Man har i 2014 fått nytt gjerde, porter og bommer. Det er gjort totalrenovasjon på ventilasjon på messebygg inkl kjøkken, og nytt kjøl- og fryseanlegg.

Nybygg er i forprosjektfase, og var planlagt med byggeperiode fra okt 2015 til april 2017. Hele prosjektet er nå lagt på is, inntil politisk avgjørelse om Kystvaktens fremtid besluttes av Stortinget våren 2016.

Driftsutgifter KV HQ

·      SKYS har lave kostnader i forhold til husleie & drift. I 2014 utgjorde husleie & drift kr 12.661.378.

·      Samlet leieareal på ca 5200m2.

·      Pendlerkvarter i «Blåbrygga» i Sortland sentrum og Vestmarka til sammen 11 leiligheter og 2 hybler.

·      Sortland havn leies kontorplasser i 3 etasjer til Administrasjonsavdelingen Personell Forsyning Økonomi Møte-/lunsjrom. I tillegg leies lager. I alt ca 900 m2 kr 631.410 pr år 2015

·      Med nybygg  på 610 m2 vil administrasjonsbygget få et totalareal på 1772 m2 og en leieøkning på kr 1.195.321,- pr år til sammen kr 1.829.001,- pr år.

·      Til sammenligning er husleie- & driftskostnader på det nye ledelsesbygget på 2100m2 til Hæren kr 2.427.138,- pr år 

Driftsutgifter Kystvakten

Budsjett Kr 1.034.780.000,-

·      >90% til operativ drift.

·      <10% til stab / støttestruktur

Struktur 15 fartøyer

·      9 + 6 enheter beslutning

Sivil / militær rolle

·      Suverenitetshevdelse kontinuerlig gjennom tilstedeværelse

·      90% av daglig virke går til daglig kontroll- og myndighetsutøvelse

Ansatte Kystvakten

·      Mil/Siv tilsatte        : 375

·      Vernepliktige           : 329

·      Innleid kontakt        :   61

Totalt                                      : 765 + FB + FLO 

Personell på SKYS:

·      Antall ansatte befal militært: 41

·      Antall menige/lærlinger: 6/4

·      Antall ansatte sivilt: 15

·      Antall ansatte som er tilknyttet basen fra andre organisasjoner sivilt og militært. (FB, FLO, JobZone og event andre)

·      FB (rengjøring/vedlikehold)      : 6

·      FLO (lager):                      : 2

·      FPVS OfF                           : 2

·      Securitas                               : 6

·      Kystvaktsentralen (JobZone)   : 7                

Totalt arbeidsplasser SKYS          : 89 personer


Andre saker:

 

Avsluttning:

Innkommende president takket for møtet, og ønsker alle vel hjem.

ÅPENT MØTE 29. SEPTEMBER

FULLT HUS FOR KRISTINE RØIRI PÅ ROTARYS FØRSTE ÅPENT MØTEInteressen var veldig stor og lokalet var fyllt til siste plass da Kristine Røiri presenterte Byplanen. Deltakerne fikk en god innføring i både prosessen bak arbeidet med Byplanen og hva den kommer til å bety for innbyggerne i vår kommune. 

Referat ved Henrik Edvardsen

Møtet var kunngjort som et åpent møte, og medlemmene var også anmodet om å ta med gjester. Det ble derfor et uvanlig møte, og blant de mellom 20 og 30 frammøtte var gjestene i flertall.
Presidenten ønsket velkommen og ga en kort orientering om Rotary og litt om foreningens prosjekter.I tråd med møteprogrammet hadde Henrik Edvardsen 3- minutter, og han leste et tankevekkende dikt av Andre Bjerke, “Det  haster !”.

Så ble ordet gitt til arkitekt og byplanlegger Kirsten Røiri, som holdt et interessant foredrag om den nye byplanen for Sortland og viste plansjer, kart og bilder.  Det har vært et stort og omfattende arbeid, mange møter , høringer og endringer, inntil nå planen er vedtatt i K-styret.

Etter foredraget ble det noen spørsmål og kommentarer fra tilhørerne ang. bedre trafikkordninger, rundkjøringer e.l. til Vesterålsgata, om parkeringsbehovet og evt. utnyttelse av området på Natsteinøra m.m.

Presidenten takket for et givende møte og ønsket vel hjem. Før det hadde han takket foredragsholderen og overrakt et minnediplom fra klubben.

Se også reportasje i Bladet VesterålenREFERAT MØTE 22. SEPTEMBER 2015Dato:

22.09.15

Møteleder:

Terje V. Solvolll

Referent:

Bengt Jaegtnes

Gjester:

Ingen

Oppmøte:

12 medlemmer

Foredragsholder:

Knut Olav Nordmeland

Ord for dagen:

Hjernen ruster da den ikke blir brukt…”.

Fødselsdager:

Ingen

Besøk i andre klubber:

Ingen

 

Dagens 3 minutt:

Trond Arthur Christiansen om Polioplus programmet som Rotary er en av driverne bak. Det er fortsatt langt ifra at vi har utryddet Polio i verden. Det kreves fortsatt fokus og penger til å hjelpe de land og deler av verden som trenger hjelp. Den 23. Oktober er det Internasjonale Polio dagen og Sortland Rotaryklubb skal gjøre en innsats i byen for å samle penger og informere om Polio programmet.

Loddvinner:

Jan Frostestad

Hovedprogram:

ShelterBox Knut Olav Nordmeland oppdaterte oss om vår del i prosjektet og hvilke deler av verden som nå får ShelterBox utlevert.

På hjemmesiden http://shelterboxnorway.no finnes det god informasjon om prosjektet, detaljert beskrivelse av ulike BOXer inneholder, og aktuelle prosjekter som er i gang akkurat nå.

Til tross for at hver BOX er ganske kostbar, så har flere klubber tatt grep og kjøpt en BOX. Det ønsker også vår klubb gjøre, så vi skal se på hvordan det kan gjøres (sannsynligvis et spleiselag).  

Andre saker:

Vi har fått god påmelding av sjåfører til TV-aksjonen.

Avsluttning:

Presidenten takket for møtet, og ønsker velkommen tilbake til neste møte.


MØTE 15. SEPTEMBER 2015Dato:

15.09.15

Møteleder:

Terje V. Solvolll

Referent:

Bengt Jaegtnes

Gjester:

Ingen

Oppmøte:

14 medlemmer

Foredragsholder:

Komitearbeid

Ord for dagen:

Lær oss glede over enkle ting, og latter som ikke har ondt i sinn. Forlatelse fri for baktanker, og kjærlighet til alle mennesker under solen.

Fødselsdager:

Ingen

Besøk i andre klubber:

Ingen

 

Dagens 3 minutt:

Ingen

Loddvinner:

Svein Roar Jacobsen

Hovedprogram:

Komitearbeid, med egne referater fra komiteledere.

Andre saker:

Vi søker sjåfører til TV-aksjonen. Underskrift på papir eller påmelding via epost til president.

Avsluttning:

Presidenten takket for møtet, og ønsker velkommen tilbake til neste møte.møte 08. september 2015Vår nye president, Terje Solvoll, forteller om seg selv og deler sine tanker for det kommende året for Sortland Rotaryklubb. Vi skal fokusere på å tenke positivt og arbeide konstruktivt for klubbens utvikling. Det er viktig at fremheve Rotary som en yrkesorganisasjon og at vi får til et godt program av høy kvalitet og selvsagt at få inn nye medlemmer.
Medlemmerne koser seg med en oppdaterende prat og kaffe etter sommerens pause.
Vår nye utvekslingsstudent Caroline Grace Bartz fra USA var innom på et "hemmelig" besøk. Vi skal snart få en bedre presentasjon av henne som vi også deler på hjemmesiden.MØTE 01. SEPTEMBER 2015

 
Vårt siste program løse møte på Skibskafeen denne sommeren.

Disse møtte: 
Svein Roar, Per Bjørnar, Karl, Steinar, Hans Edgar og undertegnede Sture (foto).
 
Neste møte er ordinært møte med program (Presidenten presenterer tanker for sitt Rotary år).

Nærmere info kommer før møtet

Sture


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bladet Vesterålen
Adresse: Rådhusgata 2 , Inngang Kjøpmannsgata
Adresse 2: Kantine, 3etg.
Postnummer: 8400
Sted: Sortland
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...